iconAydınlatma Metni

İŞTE SUİT AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 23.01.2023

Biz Kimiz

Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. (“Lifecell”) tarafından işlenen kişisel veriler, Lifecell’in koruması altındadır.
İşte Suit servisi kapsamında (“Servis”) , Suit Mail, Suit Drive ve Suit Conference ürünlerinin satışı
akabinde, “istesuit.com web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinde Lifecell tarafından, satışın yapılacağı tüzel
kişilerin şirket yetkilileri ve çalışanlarına ait elde edilen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni
kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmektedir.
Lifecell, Kanun çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak
işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari
tedbirleri almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin hangi yöntemlerle elde edileceği, kullanılabileceği ve
paylaşılabileceğine ilişkin konuları düzenlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmamış
terimlerin yorumlanması için Servis’e ait İşte Suit Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”)
kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?


Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle
kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Lifecell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize
ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir,
 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad ve soyadı verilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, GSM numarası, e-posta adresi verilerini ifade etmektedir.
 • Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisi, cihazınızdan teknik ekipmanlar yoluyla toplanan teknik veriler,
  oturum kaydı, giriş tarihi verilerini ifade etmektedir.
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi; elektronik veya fiziki
  vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan
  sesli görüşme kayıtlarınız; talebiniz halinde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydınız;
  satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileriniz gibi verileri ifade etmektedir.
 • Görsel Kayıtlar: Bu veri kategorisi profil fotoğrafını ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YÖNTEMİ, AMACI VE YASAL DAYANAĞI


Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda web sitesi, mobil
uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, çağrı merkezi ve sesli yanıt sistemi vasıtasıyla, tamamen
otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir.


Kanunlarda açıkça öngörülen haller

İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Lifecell’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi
halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.
İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler
İşleme amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya
zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin

Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla
sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması


Lifecell kişisel verilerinizi Servis’in tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun
olarak sunulması için işlemektedir.

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler, görsel kayıtlar.

İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan
ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin
sağlanması, Profil fotoğrafınızı yüklemek istemeniz halinde kayıtların saklanması.


Lifecell’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler

İşleme amaçları: Usulsüzlük/dolandırıcılık, hileli ve izinsiz kullanımların tespitleri ve benzeri işlemleri
gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri çözülmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin
muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin
tutarlılığının kontrolünün sağlanması, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin
alınması.


Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler

İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan
kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Lifecell ve diğer kurum ve
kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet yönetim
süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.


Lifecell’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemenin zorunlu olması

İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler

İşleme amaçları: Kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz;
size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz,
hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi,
çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin
araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin
cevaplanması.


III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


Lifecell, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuata
uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:

-   Satışı yapılan Suit Mail, Suit Drive ve Suit Conference ürünlerinin sahibi olan şirketlere,

-   Servis’in hizmet standartlarımıza uygun bir şekilde tarafınıza sunulması için birlikte çalıştığımız
veya hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve tedarikçilerle,

-   Yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin
haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili
mercilerle.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ


Servis kullanıcısı olarak KVKK’nın 11. maddesi gereğince; Lifecell’e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok
  edilmesini isteme,

 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin,
  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir
  sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın
  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın


V. İLETİŞİM


Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:
(i)
  Servis’e kayıt olurken Lifecell’e bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta
  adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
  Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, kisiselverilerikoruma@istesuit.com adresine e-
  posta göndererek,
(ii)
  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış
  olan yazılı başvurunuzu noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi
  İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek

Lifecell, iletilen başvurularda veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi
ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.


VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA


Lifecell, bu Aydınlatma Metin’inde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Lifecell
tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin istesuit.com/aydinlatma-metni adresinde
yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.